U bevindt zich hier: Schouwenburg Advocaten > Privacyverklaring
+31 (0)593 54 09 09

Privacyverklaring

Schouwenburg Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Schouwenburg Advocaten verwerkt. In dit privacystatement informeert Schouwenburg Advocaten u in verband met onze dienstverlening over de wijze waarop persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gedeeld worden.

Persoonsgegevens

Schouwenburg Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Persoonsgegeven die hierbij verwerkt worden zijn doorgaans: naam, voornamen, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN nummer. Het kan voorkomen dat ook de gegevens van een op het zelfde dan wel op een ander adres wonende partner worden verwerkt. Schouwenburg Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend met medeweten van de cliƫnt en op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n), gerechtvaardigd belang.

Doel persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Schouwenburg Advocaten verzamelt worden gebruikt voor het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures, het innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing, voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en communicatie activiteiten.

Derden

Schouwenburg Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Schouwenburg Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Schouwenburg Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Schouwenburg Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Schouwenburg Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

De verwerking

Schouwenburg Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Schouwenburg Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Schouwenburg Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Verder worden persoonsgegevens die verwerkt worden ten behoeve van de uit te voeren overeenkomst verwerkt in het tijdregistratie programma Urios, alsmede in feitelijke dossiers. Alle gegevens die digitaal worden opgeslagen worden beschermd door wachtwoordbeveiliging.

Bewaartermijn

Schouwenburg Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Gegevens worden zo lang als noodzakelijk voor de afhandeling van de zaak en wettelijke bewaartermijn bewaard, afhankelijk van de zaak en het rechtsgebied. Gearchiveerde dossiers worden vijf jaren bewaard. Het kan voorkomen dat bijzonder fiscale gegevens langer bewaard moeten worden. Het gaat dan om bij wettelijk voorschrift vastgelegde termijnen. Indien sprake is van een geschil of rechtsvordering kunnen gegevens langer dan vijf jaren worden bewaard, met een maximum van 20 jaren.

Uw rechten als betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten te allen tijde inroepen. U heeft de volgende rechten onder de AVG: recht op informatie (ontvangst privacyverklaring), recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke, recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens), recht van verzet, recht op dataportabiliteit (bijvoorbeeld het overdragen van gegevens aan een andere advocaat), recht op vergetelheid (wissen van gegevens), recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens, recht om eerder gegeven toestemming in te trekken. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Schouwenburg Advocaten
Kampstraat 6, 9411 KS Beilen
Postbus 38, 9410 AA Beilen
info@schouwenburgadvocaten.nl
Tel. 0593 54 09 09