U bevindt zich hier: Schouwenburg Advocaten > Algemene Voorwaarden
+31 (0)593 54 09 09

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Schouwenburg Advocaten is een handelsnaam van meerdere advocaten die uitsluitend zelfstandig de praktijk uitoefenen. Dat betreft:

1. mr. C. Th. Schouwenburg (KvK nummer 01141887)

2. mr. H.A. Jonker van Dijk ( KVK nummer 01175645)

3. mr. H. Meijerink ( KvK nummer 75066408)

(hierna: ieder voor zich genoemd: de advocaat)

Schouwenburg Advocaten is geen maatschap en geen samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. De advocaten zijn zelfstandig optredende advocaten en contracteren op persoonlijke titel. De advocaten delen de faciliteiten van het kantoor aan de Kampstraat 6 te Beilen (9411KS) en treden naar buiten onder de naam Schouwenburg Advocaten.

Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de advocaten en voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de advocaat binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als advocaat worden aangegaan met een opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

2. De advocaat beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

3. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten en/of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van de diensten en werkzaamheden door de advocaat en/of degene die voor haar diensten en werkzaamheden verrichten, is beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

Inschakeling Derden

4. De advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden (zoals bijvoorbeeld accountants, fiscalisten en medici) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleg plegen met de opdrachtgever cliënt. De advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of schade veroorzaakt door deze derden.

Honorarium en verschotten

5. De kosten van uitvoering van de opdracht door de advocaat omvatten het honorarium en de verschotten. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door de advocaat ten behoeve van cliënt zijn betaald (zoals legeskosten, griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, getuigengelden, kosten van uittreksels).

-

Betaling

6. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan cliënt in rekening gebracht, tenzij uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of daarover een andere afspraak is gemaakt.

7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de advocaat gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen.

8. De advocaat is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien ondanks sommatie en ingebrekestelling betaling van een (voorschot) declaratie uitblijft.

Derdengeldrekening

9. De derdengeldrekening valt onder de Stichting Beheer Derdengelden Schouwenburg Advocaten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel, nummer 04079316.

Tegenstrijdig Belang

10. Indien de advocaat vanwege een tegenstrijdig belang de opdracht moet neerleggen, wordt de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk over bericht. In verband met de in de Advocatenwet opgelegde geheimhoudingsplicht kan aan de opdrachtgever in geval van een tegenstrijdig belang mogelijk niet worden medegedeeld wat de aard van het betreffende tegenstrijdige belang is.

Archivering

11. Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante (proces)stukken, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan cliënt zijn afgegeven, gedurende tenminste vijf jaren op kantoor van Schouwenburg Advocaten bewaard waarna deze zullen worden vernietigd.

Persoonsgegevens & Privacy

12. Aan de advocaat verstrekte persoonsgegevens en de persoonsgegevens van andere betrokken personen, worden opgeslagen in een databestand. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en op basis van een wettelijke plicht. De persoonsgegevens worden altijd behandeld binnen de wettelijke kaders zoals die blijken uit de door de Orde van Advocaten in haar verordeningen. Onze privacyverklaring is tevens op de algemene voorwaarden van toepassing en zijn te raadplegen op onze website.

Toezending voorwaarden

13. Deze voorwaarden, alsmede de privacyverklaring, zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.