U bevindt zich hier: Schouwenburg Advocaten > Algemene Voorwaarden
+31 (0)593 54 09 09

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Alle diensten en /of werkzaamheden door medewerkers van het kantoor worden verricht uit hoofde van een overeenkomst tot opdracht gesloten met Schouwenburg Advocaten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel, onder nummer 01141887.

Aansprakelijkheid

2. Schouwenburg Advocaten beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

3. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten en/of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van de diensten en werkzaamheden door Schouwenburg Advocaten en/of degene die voor haar diensten en werkzaamheden verrichten, is beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

Inschakeling Derden

4. Schouwenburg Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden (zoals bijvoorbeeld accountants, fiscalisten en medici) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleg plegen met de opdrachtgever cliënt. Schouwenburg Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of schade veroorzaakt door deze derden.

Honorarium en verschotten

5. De kosten van uitvoering van de opdracht door Schouwenburg Advocaten omvatten het honorarium en de verschotten. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Schouwenburg Advocaten ten behoeve van cliënt zijn betaald (zoals legeskosten, griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, getuigengelden, kosten van uittreksels).

-

Betaling

6. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan cliënt in rekening gebracht, tenzij uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of daarover een andere afspraak is gemaakt.

7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Schouwenburg Advocaten gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen.

8. Schouwenburg Advocaten is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien ondanks sommatie en ingebrekestelling betaling van een (voorschot) declaratie uitblijft.

Derdengeldrekening

9. De derdengeldrekening valt onder de Stichting Beheer Derdengelden Schouwenburg Advocaten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel, nummer 04079316.

Archivering

10. Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante (proces)stukken, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan cliënt zijn afgegeven, gedurende tenminste vijf jaren op kantoor van Schouwenburg Advocaten bewaard waarna deze zullen worden vernietigd.

Toezending voorwaarden

11. Deze voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.